Un ponte d’autunno.

Utagawa Hiroshige (1797-1858), Il ponte della Scimmia a Kai (Kai no Sarubashi), 1854.
Utagawa Hiroshige (1797-1858), Il ponte della Scimmia a Kai (Kai no Sarubashi), 1854.

 

Aka aka to

hi wa tsurenaku mo

aki no kaze.

 

Rosso rosso dardeggia il sole. Vento d’autunno.

Matsuo Bashō

(1644-1694)

 

Traduzione di Adriana Boscaro.