La Domenica del Kimono

Un tanka di Akiko

Aeka naru

Shiroi usumono

Manajiri no

Hokage no hae no

Norowashiki ni.

Morbido, bianco

il kimono di seta 

fine – Quanto detesto

l’incerto palpitare

di luce di candela.

          Yosano Akiko (1878-1942)